Enkät

Hur går det för dig som översättare/tolk i coronatider?

28 maj, 2020

För att vi som förening ska kunna agera på bästa sätt och tillvarata våra gemensamma intressen, måste vi veta hur medlemmarna som grupp drabbas av coronapandemin och restriktionerna. Vår enkät i detta ämne var öppen mellan 30 mars och 8 april och fick 324 svar, vilket motsvarar en tredjedel av våra medlemmar och därmed kan sammanställningen förväntas ge en rätt tillförlitlig bild av läget.

Sammantaget hade mer än hälften (58 %) av alla medlemmar påverkats negativt vid enkätens tidpunkt. Sammantaget hade mer än hälften (58 %) av alla medlemmar påverkats negativt vid enkätens tidpunkt. / Foto: iStock.

Respondenterna är mestadels endast verksamma som översättare, har många års erfarenhet, arbetar mellan 39 olika frånspråk och 22 olika tillspråk, översätter mest teknik, marknadsföring, juridik, medicin, eu eller allmänt och bor i Sverige, Tyskland eller Storbritannien. För en mer detaljerad redovisning av enkätens resultat, se här.

Efter inledningen följde enkätens viktigaste fråga som fick följande svar:

Hur har coronakrisen påverkat mig ekonomiskt hittills?
Om man kopplar svaren på denna fråga (se Fig. 1 nedan) till kommentarerna finns intressanta samband mellan ämnesområden, verksamhetsfält och svarsalternativ, men sammantaget hade ändå mer än hälften (58 %) av alla medlemmar påverkats negativt vid enkätens tidpunkt.

Därefter svarade deltagarna på två frågor om aktuellt finansiellt resultat och om förväntade likviditetsproblem. Fig. 2 visar svaren på frågan efter förhållandet mellan kostnader och inkomster, Fig. 3 antalet månader som nuvarande situation kan pågå innan akut pengabrist förväntas uppstå.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta räknar med att kunna hålla huvudet över vattenytan några månader, men sällan längre än ett halvår. Som avgörande påverkansfaktor anges ofta att rörelsens fasta kostnader är låga.

I enkäten kom sedan tre frågor om den personliga situationen. Dessa ger en mycket komplex bild av hur vi möter och hanterar krisen på olika sätt utifrån egna individuella förutsättningar. Kolla gärna in de tre spännande ordmolnen i redovisningen.

Av frågorna i resten av enkäten var framför allt frågan om önskade åtgärder viktig. Svaren (se Fig. 4) gav oss ett tydligt mandat och flera av önskemålen har redan satts igång. Vi har genomfört en kostnadsfri kurs om memoQ för medlemmar (29 personer deltog) och ett antal virtuella träffar med fika och AW på Facebook. Fler är planerade, så håll utkik efter våra utskick och meddelanden. Även anslagstavlan är påbörjad. Eftersom en fjärdedel av alla medlemmar svarade att de tänker använda sig av de ekonomiska stöd politiken erbjuder, har vi inledningsvis fokuserat på den delen. Den rykande färska översikten finns här.

Tack alla som deltog och gjorde denna undersökning möjligt. Ta hand om er.

SAMMA FÖRFATTARE +