MIGRATIONSÄRENDEN

Skärpta krav på att tolkar och översättare är auktoriserade

28 okt, 2023

SFÖ-SAT har lämnat remissvar på en utredning om bl.a. skärpta krav på tolkars och översättares kompetens i ärenden då man har rätt till offentligt biträde. Föreningen välkomnar skärpta krav och hoppas att det kan leda till att fler höjer sin kompetens och blir auktoriserade.

En översyn av vissa frågor om offentliga biträden. Så lyder titeln på den promemoria som Regeringskansliet skickade ut under sommaren 2023 En översyn av vissa frågor om offentliga biträden. Så lyder titeln på den promemoria som Regeringskansliet skickade ut under sommaren 2023

En översyn av vissa frågor om offentliga biträden. Så lyder titeln på den promemoria som Regeringskansliet skickade ut under sommaren 2023, med begäran om yttrande från olika nationella instanser. Styrelsen i SFÖ-SAT tog sig an detta uppdrag med en känsla av heder och ansvar!

Promemorian handlade i korta drag om behovet av skärpta krav på behörighet och kompetens för vissa offentliga biträden och tolkar och översättare, särskilt i ärenden som handläggs av Migrationsverket men även i andra offentliga processer.

Avseende tolkning/översättning i migrationsprocessen föreslår utredarna att ”I ärenden där den enskilde har rätt till ett offentligt biträde ska, om det är möjligt, en auktoriserad tolk anlitas vid muntlig förhandling och en auktoriserad översättare vid översättning av handlingar. I annat fall ska en annan lämplig person anlitas. Kravet på att auktoriserade tolkar respektive översättare ska anlitas är avgränsat till de ärenden där den enskilde har rätt till ett offentligt biträde. Det gäller till exempel ärenden där frågan om utvisning eller avvisning aktualiseras och ärenden om förvar.”

Styrelsen stödjer detta förslag och ser positivt på en generell kompetensutveckling för tolkar och översättare. Drivkraften bland yrkesverksamma tolkar och översättare att ansöka om auktorisation är redan idag relativt stor men processen att nå dit är ofta lång och kostsam. Det är vanligtvis endast möjligt att skriva provet en gång per år och vid underkänt resultat dröjer det alltså innan ett nytt försök kan göras. SFÖ-SAT skulle därför välkomna en översyn av Kammarkollegiets nuvarande handläggningstider och erbjudande av provtillfällen, i avsikt att öka genomströmningen och i förlängningen antalet auktoriserade tolkar och översättare.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +