Bokrecension

En ny bok om terminologi och översättning

27 okt, 2022

Ágota Fóris undersöker inte bara det terminologiarbete som utförs av översättare – hon ger också en allmän bakgrund om terminologi.

/ Illustration: iStock.

I många sammanhang, och länder, förknippas terminologiarbete med översättning. Denna koppling är logisk och relevant, även om inte allt terminologiarbete nödvändigtvis involverar mer än ett språk. I Sverige finns enbart enstaka kurser i terminologi och ingen separat terminologutbildning, men som i många andra länder, är översättare de som ofta får någon kurs i terminologi inom ramen för sin utbildning.

Så även i Ungern där Ágota Fóris arbetar, vid institutionen för ungersk lingvistik vid Károli Gáspár University of the Reformed Church. Hon är också chef för Terminology Research Group (TERMIK), ordförande för den ungerska terminologiföreningen (MaTT) – och hon har arbetat med mig i EAFT (Europeiska terminologiföreningen). Hon vet alltså vad hon pratar om när det gäller terminologi – och nu har hon (äntligen) översatt sin bok om terminologi och översättning till engelska: ”Terminology and translation. Theory and Practice in Hungary” (L’Harmattan, 2022).

Trots den uppenbara kopplingen mellan terminologi- och översättningsarbete har det faktiskt inte skrivits överväldigande mycket om det terminologiarbete som översättare utför i samband med översättning, särskilt facköversättning. Det finns förvisso antologier, artiklar och internationella standarder, men inte så många böcker i ämnet som ger en god överblick. Därför är Fóris bok extra välkommen, särskilt som den också kan användas av både studenter och lärare.

“Terminologins grunder presenteras på ett heltäckande och uppdaterat sätt, och hänvisning ges till kända och relevanta referensverk.”

Jag undervisar själv ibland terminologilära på översättarprogram och då har jag ofta saknat en bok som denna. En av de principer jag brukar lära ut är den så kallade VVT-principen – ”Våga vara tråkig!” – vilket innebär att översättaren inte bör lägga tid på att variera etablerade termer i fackspråkliga texter, åtminstone inte utan mycket goda skäl. Samma råd ges i den här boken – som är långt ifrån tråkig!

“Översättarnas terminologiska ansvar har kommit att accentueras de senaste åren genom den ständiga ökningen av volymen texter som ska översättas.”

I bokens fem kapitel undersöker Ágota Fóris nämligen inte bara noggrant det terminologiarbete som utförs av översättare – hon ger också en allmän bakgrund om terminologi, inklusive en översikt över olika teoretiska skolbildningar inom terminologiläran och en jämförelse av terminologi med andra vetenskapliga discipliner som till exempel lexikografi.

Terminologins grunder presenteras på ett heltäckande och uppdaterat sätt, och hänvisning ges till kända och relevanta referensverk. Men undertiteln ”Theory and Practice in Hungary” visar också på att hon samtidigt också ger en inblick i terminologiarbetet i Ungern, som är intressant och nytt för en internationell publik. De ungerska exempel som ges förklaras och bör inte avskräcka någon från att läsa boken.

För några år sedan höll numer insomnade Terminologicentrum TNC en serie seminarier om ”terminologiskt ansvar” för olika yrkesgrupper. Det som handlade om översättare (och tolkar) lockade flest deltagare, och deltagarna var överens om att översättare har ett terminologiskt ansvar: de använder och väljer termer, de skapar nya termer, de lagrar och återanvänder termer och de hjälper till att sprida dem genom texterna de översätter.

Översättarnas terminologiska ansvar har kommit att accentueras de senaste åren genom den ständiga ökningen av volymen texter som ska översättas, kravet på att använda datorstödda översättningsverktyg (CAT-verktyg) och av det faktum att fler och fler leverantörer av översättningstjänster har personer som är särskilt ansvariga för terminologi.

Boken belyser dessa stora förändringar som översättningsindustrin har genomgått på senare tid. Men det finns också mer handfasta avsnitt om hur termbanker kan användas i översättningsprocessen, om terminologins roll i teknikkommunikation (med exemplet laserterminologi).

Och så – naturligtvis – några ord om översättningen: Eszter B. Papp, själv översättare och terminolog, har förtjänstfullt översatt boken och skapat en smidig engelska med strikt ”terminologiska” genomgående.

Ágota Fóris och Eszter B. Papp presenterade nyligen boken (och ungerskt terminologiarbete) för Terminologifrämjandet.

Du kan titta på inspelningen här.