Nyheter

Terminologiskt kaos

5 jul, 2018

Som noterades i en tidigare artikel kommer Terminologicentrum, TNC, att läggas ner per den 31 december i år. Det är en konsekvens av flera olika händelsekedjor.

Efter att ursprungligen ha velat slopa statsanslagen till TNC beslöt regeringen att från och med 2107 flytta hela ansvaret för svenskt terminologiarbete till ISOF, Institutet för språk och folkminnen, inklusive motsvarande anslag. Terminologiarbetet skulle delvis delegeras till TNC, och 2017 skickade ISOF därför en summa motsvarande tidigare TNC-anslag vidare till TNC. För 2018 har dock bara hälften så mycket gått vidare – vilket framför allt beror på att själva TNC har krympt till bara en liten del av sin tidigare styrka.

Den krympningen beror i sin tur på en utveckling som inleddes hösten 2016, då SIS – delägare i TNC AB – övertog aktiemajoriteten (och även hade ambitioner att bli enda ägare, vilket dock misslyckades). Det angivna motivet var att SIS tack vare sina kontakter med 1 500 potentiella nya TNC-kunder skulle kunna kompensera eventuellt sänkta statsanslag.

Dessförinnan hade på årsstämman 2016 en ny styrelse tillsatts, uteslutande bestående av personal från SIS (tidigare hade styrelsen representerat en bred sakkunskap med personer från flera olika sektorer). Sedan dess har några TNC-anställda sagts upp och andra slutat självmant; för närvarande återstår två personer av ursprungligen nio. Av den omfattande försäljningen av TNC-tjänster till 1 500 nya kunder har resultatet blivit i stort sett noll. Däremot har SIS inrättat en ny egen avdelning, Språk- och terminologitjänster, som alltså tills vidare konkurrerar med TNC – och som leds av TNC:s vd.

Framtiden: Omfattningen av ISOF:s uppdrag är inte helt glasklar. Och framför allt har ett antal frågetecken uppstått vad gäller förvaltningen av TNC:s immateriella och materiella egendom men kanske i synnerhet hur ISOF ska få tillgång till den kompetens som tidigare fanns hos TNC men som nu till största delen har skingrats.

Eftersom TNC:s arbete är av stort värde och intresse för många facköversättare är tanken att vi ska gräva lite djupare i både händelseutvecklingen hittills och – framför allt – i hur framtiden kan komma att se ut på detta område, inklusive vad regeringen har för avsikter (om några).

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +