Årsmöte

SFÖ:s årsmöte 2020

24 aug, 2020

Gaaaahh – hur ska vi klara av detta??? I över 30 år har vi samlats på senvåren för att vädra våra aggressioner kring översättningsbyråer, prisbildning, företagsmedlemskap, rösträtt, arvoden, internationella medlemskap … you name it. Och så måste vi plötsligt göra det sittandes vid vår egen dator, och samtidigt visa upp vår hemtama arbetsmiljö, komplett med tjatiga ungar, förbisedda kaniner, fusklappar med hemliga lösenord på väggen, förbiglidande älskare … ack ack.

SFÖ:s årsmöte 2020. Även om några bilder är dubblerade förekom medlemmarna endast i singular. SFÖ:s årsmöte 2020. Även om några bilder är dubblerade förekom medlemmarna endast i singular.

Men – som vi ofta har haft anledning att konstatera under det märkliga året 2020 – det går ju alldeles utmärkt och är förvånansvärt praktiskt att göra saker och ting digitalt!

Victoria på kansliet hade arbetat målmedvetet med att förbereda alla medlemmar på Zoom-kommunikation, genom att ända sedan i våras bjuda in till otaliga SFÖ-fikor och -AW – det känns som att komunikationsfähigheten i föreningen ligger på topp! Över 60 medlemmar hade anmält sig till årsmötet, vilket kändes betryggande – så många fler brukar det inte vara på de fysiska årsmötena heller, och 42 själar räcker för att uppnå beslutsmässighet. 10 minuter efter utsatt starttid inträdde emellertid viss oro i församlingen – en och annan tickade fortfarande in, men skulle vi bli stadgeenligt beslutsmässiga? Ordförande Beatrice Nordin beslutade ändå att starta mötet, med brasklappen att tagna beslut möjligen skulle behöva bekräftas vid ett senare, och mer välbesökt tillfälle.

Medan formalia avhandlades växte dock församlingen till beslutsmässighet, så att det problemet var ut världen, och de små tekniska hitcharna gick också att lösa med ömsesidig god vilja. Tanken var att alla skulle vara mutade utom den som för tillfället talar, men en viss fördröjning i Zoom-systemet sänkte den strategin. Nå, det gick att lösa genom att tillhålla alla deltagare att inte knapra knäckebröd eller rya på jycken utan att först stänga av mikrofonen!

Sedvanlig acklamation fick ersättas med handuppräckning och rösträkning – det hade möjligen blivit tungrott om alla SFÖ:s närmare tusen medlemmar hade loggat in, men nu gick det smärtfritt.

Elin Nauri-Skymbäck omvaldes till ordförande och Peter Bowen till ledamot. Som ersättning för dem som av olika skäl lämnar styrelsen nyvaldes Martin Mathiasen (Öst) och Daniel Löfström (Utland) som styrelseledamöter. Ett stort grattis och break a leg till vår delvis nya styrelse som har många viktiga och överhängande uppgifter framför sig – Martin och Daniel presenteras separat!

Tre motioner hade kommit in till årsmötet. Den som orsakade mest diskussion var, inte helt oväntat, den från David Ordoubadian om att arvodera styrelseledamöterna, en ordning som idag är självklar i många föreningar av SFÖ:s storlek. Den frågan har varit uppe i tidigare årsmöten, och har hittills avslagits, vanligtvis med motiveringen att ett styrelseuppdrag i SFÖ av hävd är ideellt och inte ska avlönas. Den hållningen framhölls även i dagens diskussion med många anmälda talare, men när motionen slutligen gick till votering bifölls den med en tämligen betryggande majoritet.

Detta betyder att styrelseledamöterna i SFÖ, från och med årsmötet 2021, kommer att vara arvoderade på olika nivåer.

En motion från Bo Widegren handlade dels om kriterier för att vara företagsmedlem i SFÖ, dels om differentierad prissättning för medlemskap beroende på den aktuella företagsmedlemmens redovisade vinst. Styrelsen tackade för motionen men noterade att denna fråga är under utredning i styrelsen och rekommenderade avslag av motionen. Så skedde.

Den tredje motionen handlade om vissa teknikaliteter i etiknämndens arbetsordning och bifölls med stor majoritet, trots att detta kräver en ändring i stadgarna och att ett urtima föreningsmöte inkallas dagen efter årsmötet. Även det mötet klarades av med bibehållen beslutsmässighet och stadgeändringen bekräftades.

Sammanfattningsvis får man konstatera att SFÖ klarar alldeles utmärkt att genomföra ett digitalt årsmöte, men noteras bör att det inte hade varit möjligt utan Victorias grundliga förarbete och Beatrices fasta hand på den digitala ordförandeklubban (vi såg den aldrig …). En slutsats av erfarenheterna från detta veckoslut, som spontant framhölls av flera medlemmar, är att vi visserligen mer än gärna träffas för fysiska årsmöten, helst i samband med konferens, men att ingenting hindrar att sådana möten övergår till hybridform, med fysiskt närvarande medlemmar i salen och digitalt närvarande på storbildsskärm. Detta blir en av många uppgifter för styrelsen och för konferensgrupp21 som redan är i full gång med sitt arbete inför konferensen i Karlstad.

Återigen, tack till Beatrice och Victoria, tack till Elisabeth Flodin som av hävd ansvarar för att dokumentera våra årsmöten i skrift, och tack till alla andra som gör vår förening möjlig!

För den som vill fördjupa sig i bakgrunden till de beslut som refereras i artikeln finns årsmöteshandlingarna tillgängliga på SFÖ:s webbplats (kräver medlemsinloggning).

SAMMA FÖRFATTARE +