Diversifiering och personlig utveckling

Planned Happenstance – ta vara på dina chanser

14 dec, 2021

Att inte ha en supertydlig specialisering utan flera olika, att växla mellan olika tjänster, att hoppa på projekt som inte handlar om ren facköversättning – är det att vara spretig, oprofessionell och obeslutsam? Eller finns det kanske en mening med att eftersträva förändring, följa magkänslan och utvecklas inom det som berikar oss på både ett personligt och affärsmässigt plan?

/ Illustration: Rawpixel.

Inom karriärutveckling talar man om Planned Happenstance-teorin som bygger på idén att man aktivt ska söka efter lägen som ger en möjlighet att växa, lära sig nya ting och skapa en bättre livsmiljö. Det ska inte förväxlas med att låta slumpen avgöra ens karriärval, utan fokus ligger på att vara öppen för nya möjligheter. Man kan säga att man på sätt och vis planerar in slumpen i sitt (yrkes-)liv för att nå mål som annars hade varit svåra att uppnå. En ”planerad slump” ska ge större möjligheter att hamna i gynnsamma situationer och styra dit man vill.

För att dra nytta av Planned Happenstance krävs följande fem färdigheter:
Nyfikenhet – att vilja utforska nya möjligheter för att lära sig saker
Framhärdande – att fortsätta framåt, fast det kan vara kämpigt
Flexibilitet – att förändra attityder och förhållningssätt
Optimism – att betrakta nya omständigheter som möjligheter och uppnåeliga
Risktagande – att handla trots man inte känner till utfallet

(fritt citerat efter Krumboltz, Lovén, m.fl.).

Visst känns det här igen från livet som frilansande översättare?

Teorin presenterades i en vetenskaplig artikel från 1999 (se lästips nedan) som följdes upp med boken Luck Is No Accident. Making the Most of Happenstance in Your Life and Career av John D. Krumboltz och Al S. Levin, två professorer vid Stanford University respektive California State University. Boken illustrerar teorin med många exempel tagna ur verkligheten och ger handfasta tips och råd. Där kan man bl.a. läsa om personer som gått en fortbildningskurs, blivit erbjudna praktikplats och så småningom fast anställning inom drömbranschen, personer som mött företagets vd i hissen och fått gehör för sin innovativa idé, personer som vågat höra av sig till en drömkund och fått napp etc.

Trots att Luck Is No Accident är skriven av två amerikaner och till stor del förankrad i förhållandena i USA kan den vara inspirerande att läsa för att få nya perspektiv på sin yrkessituation och dess fortsatta utveckling. Många av råden i boken kan tillämpas generellt, t.ex. att det är ganska meningslöst att låsa sig vid en särskild bana när både man själv och omvärlden är i konstant förändring. Det är ganska uppfriskande att se hur författarna slår hål på de vanliga karriärmyterna, som att man ska välja sitt framtida yrke så tidigt som möjligt, hålla sig till en utstakad väg och inte låta sig avledas av oplanerade händelser etc. Istället presenteras en handfull tvärtom-principer:

Make the most of unplanned events.
Always keep your options open.
Wake up – before your “dream” comes true.
Try it – even without knowing the outcome.
Go ahead and make mistakes.
Take action to create your own luck.
Go for the job – then learn the skills.
Enjoy yourself – the good life is a balanced life.
Overcome self-sabotage.
Remember that luck is no accident.

(Luck Is No Accident, sid. 22)

Jag upptäckte Planned Happenstance tack vare Svante Lovéns kandidat- respektive masteruppsats som båda handlar om karriärteorier (se lästips nedan). Jag kom in på området vägledning och karriärutveckling under researchen inför detta nummer av e-versättaren som ju handlar om diversifiering och möjliga karriärvägar för översättare. I den första uppsatsen analyserar Svante ett fyrtiotal intervjuer med människor som berättar sina karriärhistorier. Baserat på analysen presenterar han fem idealtyper som motsvarar olika klienter i yrkesvägledningssituationer:

1) Diversearbetaren
2) Den fullt nöjda
3) Lagommänniskan
4) Den rastlöse
5) Den rastlöse planeraren.

Diversearbetaren kännetecknas av en kortare, eller ofullständig utbildning som har lett till att individen inte har kunnat välja yrkesroll fritt. Diversearbetaren kan också ha förhindrats i sitt yrkesrollsval av andra omständigheter som exempelvis personliga skäl, yttre händelser m.m.

Den fullt nöjda har en utbildning som har lett till en tillfredsställande yrkesroll. Detta kan vara ett resultat av att individen tidigt fann sin inriktning, eller att individen jobbade ett kort tag för att sedan hitta sin inriktning och därefter satsade fullt ut på denna. Den fullt nöjda kan också vara en entreprenör som jobbat upp sin egen verksamhet och trivs med att leda denna.

Lagommänniskan kännetecknas av att denne inte upplever full tillfredsställelse i sin yrkesroll, men saknar egentliga möjligheter att påverka den i en önskvärd riktning. Detta försöker lagommänniskan väga upp genom att skapa tillfredsställelse och självbild i andra roller, t.ex. familjerollen eller fritidsrollen. Lagommänniskan har en kortare utbildning och har jobbat länge på samma ställe, eller i samma bransch.

Den rastlöse kännetecknas av att sällan stanna länge på en arbetsplats eller i samma bransch. Ett återkommande beteende är att den rastlöse söker nya arbetsuppgifter eller ny arbetsplats så fort hen känner viss aversion mot sin nuvarande sysselsättning. Den rastlöse går inte via utbildning för att erhålla nya arbetsuppgifter och yrken, utan byter inriktning utan detta.

Den rastlöse planeraren kännetecknas av i grunden samma beteende som den rastlöse, med den skillnaden att den rastlöse planeraren sonderar terrängen före bytet, och om utbildning krävs, skaffar sig denna. Den rastlöse planeraren har en varierande utbildning och har ofta en givande yrkesroll. Den rastlöse planeraren är dock inte det minsta främmande för ett nytt yrkesbyte om det skulle krävas. Men medan den rastlöse byter yrke på vinst och förlust, är den rastlöse planerarens byte resultatet av ett genomtänkt avvägande – helt i enlighet med Planned Happenstance-teorin. (Fritt citerat efter Lovén 2008, sid. 22–34.)

Känner du igen dig i någon av rollerna? Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel här och att man kan röra sig mellan olika idealtyper över tid. Det intressanta är vilka bitar av karriärteorier man kan plocka och utnyttja som frilansare för att känna att man roas av och utvecklas i sitt yrke. Kan man vara en ”rastlös planerande” översättare? Som kanske går en kurs i copywriting för att utveckla sitt språkbruk och även börjar ta skribentuppdrag? Eller odlar en hobby på fritiden, går på en mässa och hittar nya kunder inom området? Eller tröttnar på det ensamma arbetet och börjar undervisa och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra?

Av de olika principerna i Luck Is No Accident finner jag denna särskilt applicerbar för frilanslivet: ”Take action to create your own luck”. Alla önskar vi väl att arbetet ska flyta på, kännas meningsfullt och gå fint att balansera med privatlivet. Det är bra att drömma och önska saker, men turen har en tendens att komma till den som gör något för att hjälpa den på traven. Om vi behåller ett öppet sinne kan vi se förändringar som möjligheter och inte störningsmoment. Om vi planerar konstruktiva aktiviteter kan vi med små steg utvecklas i rätt riktning och skapa tillfällen för turen att slå in. Planera dina lyckliga sammanträffanden och engagera dig i saker som känns rätt, ger glädje och är utvecklande!

Källor:
Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities, Kathleen E. Mitchell, Al S. Levin, John D. Krumboltz, Journal of Counseling & Development, vol 77, 1999
Luck Is No Accident. Making the Most of Happenstance in Your Life and Career, John D. Krumboltz, Al S. Levin, Atascadero, 2010
Karriärteorier, att sikta lätt och hamna rätt. Om karriärteoriers värde för vägledare och deras klienter, Svante Lovén, kandidatuppsats, Malmö Högskola, 2008
Varför karriärteorier? En granskning av karriärsteoriers kunskapsvärde med utgångspunkt i karriärberättelser, Svante Lovén, masteruppsats, Stockholms universitet, 2015