Trendspaning

Maskinöversättning och marknadens framtid

7 feb, 2021

Yrkesmässig översättning tillhandahålls dels av frilansande leverantörer i enmansföretag, dels av större och mindre översättningsföretag. Deras marknad är i omvälvning och alla aktörer måste förhålla sig till maskinöversättning.

/ Illustration: iStock.

Automatisering och maskinöversättning (MT) har funnits sedan sent 1960-tal. Användningen av CAT-verktyg tog fart på 1990-talet tack vare datorteknikens utveckling. Detta förändrade branschen i grunden. Inom CAT-tekniken styr översättaren processen. Maskinöversättning, däremot, innebär att datorn översätter texten och att den (ofta) efterredigeras av en människa.

Företagsanalys – det lilla företaget
Det lilla företaget kännetecknas av hög kompetens hos de anställda. Kvalitetsöversättningar inom teknik, medicin, ekonomi m.m. kräver kvalificerade översättare. Översättningsverktyg är en naturlig del av verksamheten, men mänsklig inblandning är självklar och betydande.

På det lilla företaget förlitar man sig på den höga interna och utvalda externa kompetensen. Valet av översättare är avgörande för kvaliteten. Med få anställda översättare förlitar sig det lilla företaget på ett omfattande nätverk av leverantörer. Styrkan i ett stort urval av leverantörer är den varierande breda kompetensen. Teknisk kompetens finns internt. Tekniken är viktig men ännu viktigare är en personlig relation till kunden.

Företagsanalys – det stora företaget
Det stora företaget har många anställda med olika kompetenser, som projektledare, översättare, granskare, formgivare och säljare. Företaget säljer globalt till branscher inom bank och finans, bygg, fordon, livsmedel, life science m.fl. Företaget införlivade tidigt datorstödd översättning, automatiserade flöden och maskinöversättning.

Det stora företagets kunder är antingen direkta eller indirekta, vilket oftast gäller även för det lilla företaget. Skillnaden är volymerna. Det stora översättningsföretaget har med sin personalkapacitet att ta hand om både stora och brådskande projekt. De anställda översättarna kan ofta byta uppdrag med varandra och hjälpas åt. Det stora företagets flexibilitet ligger i att det kan växla mellan alla typer av uppdrag, lägga ut dem internt eller externt, och på olika sätt ta hand om alla inkommande jobb. De initiala tekniska kostnaderna är enklare för större företag att bära och vinsterna hämtas enkelt hem in i senare led.

Omvärlden och trender
Globalisering skapar behov av översättning. Engelskan är världens lingua franca, men översättning för människor närmare varandra och försäljningen ökar när texter översätts till målgruppens eget språk.

Digitalisering, globalisering och teknisk utveckling är väntade trender i branschen. Den nya trenden är att statistisk maskinöversättning (SMT) sedan 2016 i allt snabbare takt ersätts av neural maskinöversättning (NMT).

En mindre uppmärksammad trend är att en åldrande yrkeskategori ersätts av en yngre. De yngre översättarnas språkskicklighet är i många fall sämre i och med att de vuxit upp i en kultur som präglas mindre av läsning. Däremot har de ofta hög kompetens inom moden datorteknik. Översättningsföretagen möter därför endast litet motstånd mot innovationer men möts däremot av stora krav på användning av mobila och andra plattformar att arbeta på.

SWOT-analys

STYRKOR:
När företagen ser hur bra en maskinöversättning kan vara på vissa texter och hur mycket kostnaderna minskar ökar incitamentet att beställa översättning. Mera översätts, fler översättare får arbete. En ny yrkeskategori växer fram, översättare som också är efterredigerare. Det ställer höga krav på språkskicklighet då datorn kan skapa en mening som ytligt är korrekt, men som kräver justering.

Det kommer vidare alltid att finnas texter som inte kan maskinöversättas, där den individuella översättarens skicklighet och språkkänsla är avgörande.

Digitaliseringen innebär en frihet för alla typer av översättare. Platsoberoendet och de tekniska möjligheterna ökar yrkets attraktivitet.

SVAGHETER:
Maskinöversättning leder oundvikligen till prispress, främst i leverantörsledet. Priset blir lägre per text på leverantörssidan i och med avdrag för goda MT-träffar. De enskilda leverantörerna konkurrerar i framtiden inte enbart sinsemellan utan även mot datorerna.

MÖJLIGHETER:
Globalisering ger ökade möjligheter till nationell profilering. Majoriteten av internetanvändarna är inte engelsktalande och lokalisering är därför nödvändig och en stor affärsmöjlighet. Maskinöversättning är en förutsättning för att inte kostnaderna ska skena iväg vid stora volymer. Datorn är snabbare än människan och är en förutsättning om mycket material måste översättas snabbt.

HOT:
Prispress från lågprisländer/marknader. Stor marknad för maskinöversättning med låg kvalitet utan efterredigering av målspråkliga av översättare. Om allt för många maskinöversatta texter av undermålig kvalitet kommer ut på marknaden kan företagens benägenhet att beställa översättningar minska vilket leder till färre jobb i branschen.

Slutsatser och rekommendationer
Maskinöversättning existerar idag sida vid sida med traditionell översättning och den har kommit för att stanna. Ju närmare datorerna kommer ett mänskligt resultat, desto fler texter kommer att översättas maskinellt. I och med att branschen redan genomgått en radikal omvandling i och med CAT-tekniken torde motståndet vara mindre och anpassningen gå smidigare.

Det lilla företaget
Styrkan ligger i den noga utvalda kompetensen. När det lilla företaget får en beställning kan det leda beställaren i varje steg, från start till mål.

Hög servicenivå kan betyda ett högre pris mot kund. Kvalitetsöversättningar kräver en hög kompetens i hela flödet, särskilt hos översättaren. Det lilla företaget bör nischa sig mot svårare texter som datorer inte kan översätta. Det lilla företaget måste effektivt kombinera mänsklig översättning och MT. Priset mot kund och leverantör kan vara viktat med avdrag för repetitioner och likheter mot tidigare översatt material. Priset mot leverantör styrs även av MT-träffar och/eller hur mycket leverantören väljer att ändra i föröversatt text (efteranalys).

Det stora företaget
Leverans av stora volymer, snabbt och på många språk är företagets styrka. Digitaliseringen och införlivandet av MT är en självklar del i verksamheten redan idag. Det stora företaget framhäver AI i sin marknadsföring och de tids- och produktivitetsvinster kunderna kan göra. Fokus är och bör ligga på stora projekt, multispråksprojekt och övriga projekt där maskinöversättning är lämplig/möjlig.

“Utrymmet för fackgranskare ökar. Diversifieringen ger en plats åt alla.”

Framtiden
Andelen maskinöversättning ökar i alla led. Ju skickligare datorerna blir desto mer kommer översättningsindustrin att välja efterredigering av maskinöversättning i stället för traditionell översättning. Efterredigerare blir ett nytt yrke för allt fler. Översättningsföretag som snabbt utbildar efterredigerare kommer att ha ett stort försprång.

Översättarutbildningar måste hänga med i den tekniska utvecklingen och ha stort fokus på CAT-verktyg och maskinöversättning i och med översättarens nya post-editing-roll. Utrymmet för fackgranskare ökar. Diversifieringen ger en plats åt alla.

Porters femkraftsmodell

En tillämpning av Porters femkraftsmodell på översättningsindustrin ger enligt min mening följande analys:

1. Kunders förhandlingsstyrka – Förhandlingsstyrkan är hög. I viss mån kan alla som kan flera språk översätta. Prissättningen baseras traditionellt på ett (viktat) antal ord och jämförbarheten mellan aktörer blir därmed tydlig och till synes enkel.

2. Leverantörers förhandlingsstyrka – Antalet översättare inom generella områden är stort och konkurrensen är hård. Inom områden som kräver fackkunskaper, som medicin, teknik, ekonomi och juridik, är förhandlingsstyrkan bättre, och kunniga leverantörer kan ta bra betalt.

3. Substitut för varan eller tjänsten – Mänsklig översättning kan idag ersättas med maskinöversättning med tillräckligt gott resultat i förståelsesyfte. I vissa fall räcker mindre efterredigering.

4. Konkurrens från nya aktörer – Barriärerna är låga, det blir allt enklare för nya aktörer att starta konkurrerande verksamhet. Konkurrensen om uppdragen är hård, varför nätverkande spelar en allt större roll.

5. Konkurrens mellan befintliga aktörer – Konkurrensen hårdnar och tekniken får en allt större betydelse på marknaden. Marknaden växer, behovet av översättning är stort.

Detta är en kraftigt nedskuren version av Eva Taxéns omvärldsanalys med avseende på översättningsbranschen.

SAMMA FÖRFATTARE +