Tema Diversifiering

Kontakttolkning

14 dec, 2021

Ett samtal om kontakttolkning med SFÖ:s före detta ordförande Nadja Chekhov.

Nadja Chekhov. Nadja Chekhov. / Foto: Privat.

eV: Vad blev du först; översättare eller tolk?
Översättare. Medan jag studerade på Stockholms universitet i början av 1970-talet arbetade jag på jugoslaviska handelskammarens representationskontor här i Stockholm. I samma lokal satt Nordenkorrespondenten för den jugoslaviska nyhetsbyrån Tanjug. Han behövde hjälp med att översätta artiklar från dagspressen och det var så jag blev översättare. Från början ville jag utbilda mig till FN-tolk på tolkskolan i Genève, men min far dog plötsligt och på den tiden kunde man inte få studielån för att studera utomlands så det blev studier i slaviska språk på universitet här i Stockholm istället.

Efter handelskammaren började jag arbeta på ett jugoslaviskt bolag här, Jugoskandia AB. Tack vare det anlitades jag ofta som översättare, men framför allt som tolk, av den jugoslaviska ambassaden när det kom delegationer från Jugoslavien på officiella besök till Sverige.

1980–1992 bodde jag i Belgrad och arbetade för Atlas Copco på deras kontor i Belgrad. Företaget hade ett joint venture, en kompressorfabrik, i Serbien och jag översatte och tolkade under hela den tiden.

Jag återvände till Sverige när Balkankriget bröt ut 1992 och arbetade som frilansande översättare på Invandrarverkets språksektion i Stockholm i flera år, därefter som inhouse-översättare på Semantix i ett antal år. Numera arbetar jag i huvudsak med översättning och jag trivs med att kombinera tolkning och översättning.

“På många sätt har jag haft många intressanta uppdrag, men vilka det var kan jag inte gå in på av sekretesskäl.”

eV: På vilka sätt har din diversifiering påverkat din karriär?
På så sätt att jag har haft många intressanta uppdrag, bland annat som rättstolk, men vilka det var kan jag inte gå in på av sekretesskäl.

eV: Några kritiska tillfällen som varit av betydelse för hur din karriär som samhällstolk utvecklats.
Balkankriget i början av 1990-talet hade avgörande betydelse för min karriär som tolk, men även som översättare. Jag blev auktoriserad tolk 1997 mellan bosniska, kroatiska, serbiska och svenska och samma år blev jag också auktoriserad rättstolk. Först 2002 blev jag auktoriserad translator från bosniska, kroatiska, serbiska till svenska.

Om Nadja Chekhov

SFÖ-medlem sedan: 1997 (tror jag!)

■ Utbildning: Fil. kand. i slaviska språk (ryska och serbokroatiska) vid Stockholms universitet 1994. 10-poängskurser vid TÖI i juridik och ekonomi.

“Det behövs många fler auktoriserade tolkar och rättstolkar för att rättssäkerheten ska kunna tillgodoses.”

Egenskaper som bäst beskriver en bra kontakttolk enligt Nadja

Ha simultantolkningsförmåga
Vara strikt professionell i sin roll som tolk
Vara uthållig!

eV: Kan du berätta lite om hur ersättningssystemet för tolkar ser ut jämfört med översättning?
Jag tolkar endast inom rättsväsendet (domstolar, åklagarmyndigheter, polisen samt för advokater). Därför kan jag bara redogöra för ersättningssystemet för auktoriserade rättstolkar. Domstolsverket utfärdar varje år en tolktaxa för tolkning inom rättsväsendet. Taxan är uppdelad i fyra kategorier av tolkar: I–IV där IV är den högsta arvodesnivån som gäller auktoriserade rättstolkar, III auktoriserade tolkar, II utbildade tolkar som registrerats i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar och I övriga tolkar. Taxan är uppdelad i två tabeller: Tabell 1 för tolkning vid domstol (den högsta taxan) och Tabell 2 för tolkning vid polis-, åklagar och kronofogdemyndighet. Denna taxa gäller även tolkning hos advokater. Taxan justeras uppåt varje år och är man rättstolk så tjänar man riktigt bra på t.ex. en heldagsförhandling i domstol.

Övrig samhällstolkning upphandlas i offentliga upphandlingar som Statens inköpscentral på Kammarkollegiet ansvarar för.

eV: Hur tror du att arbetsmarknaden för samhällstolkar ser ut de kommande åren?
Det behövs många fler auktoriserade tolkar och rättstolkar för att rättssäkerheten ska kunna tillgodoses.

eV: Vilka karriärplaner och visioner har du för att utveckla din verksamhet?
Inga särskilda planer. Jag har arbetat med tolkning och översättning så länge att jag är väl etablerad på marknaden och ser inte något direkt behov av att utveckla min verksamhet på något sätt. Jag är nöjd med det jag har.

Om grundutbildningen för kontakttolkar:

Efter avslutad grundutbildning erhåller studenten ett utbildningsbevis och kan registrera sig i Kammarkollegiets tolkregister över utbildade tolkar. Vid Tolk- och översättarinstitutet finns en kurs i tolkning i offentlig sektor för vissa språk.

 

Om auktorisationer:

Man kan bli auktoriserad tolk och vidare ha speciell kompetens som rättstolk och/eller sjukvårdstolk. Auktorisationsprovet är ett yrkesprov som görs vid Kammarkollegiet.

SAMMA FÖRFATTARE +