Utbildning

Bli översättare i Lund

9 feb, 2019

Lunds universitet har utbildat översättare sedan 1990-talet. Den nuvarande Översättarutbildningen, som antingen leder till en magisterexamen (1 år) eller en masterexamen (2 år), sjösattes 2008.

Lingvistik IX. Lingvistik IX. / Foto: Susanne Evert.

All översättning sker till svenska, från ett eller ett par av källspråken engelska, franska, ryska, spanska och tyska. Nytt från hösten 2019 är att vi även erbjuder kinesiska som källspråk.

Vid Översättarutbildningen i Lund lägger vi stor vikt vid att balansera de akademiska kraven mot de krav som arbetsmarknaden ställer på yrkesskickliga översättare idag. Vi varvar genomgående teori och praktik och låter våra studenter översätta varierande texttyper inom många olika fackområden. Utbildningen ges av universitetsanställda lärare med mångårig erfarenhet av att undervisa blivande översättare, men vi får också värdefull hjälp av yrkesverksamma översättare med specialistkompetens. Som en ytterligare förberedelse inför det kommande yrkeslivet erbjuder vi undervisning i CAT-verktyg och anordnar gästföreläsningar med företrädare för översättningsbranschen. Vi har också kontinuerlig kontakt med presumtiva arbetsgivare och uppmuntrar våra studenter att göra de valbara översättningarna som autentiska översättningsuppdrag så att de får kontakt med uppdragsgivare redan under studietiden.

För att bli antagen till Översättarutbildningen i Lund måste man ha en kandidatexamen (i vilket ämne som helst) och klara vårt antagningsprov i svensk språkfärdighet och översättning. Dessutom krävs 60 hp i engelska eller 90 hp i något av källspråken franska, kinesiska, ryska, spanska eller tyska (nybörjarkurser räknas inte). Om man har en examen som språkkonsult kan man söka till en särskild inriktning för språkkonsulter.

För vissa av våra studenter passar det bättre att läsa utbildningen på deltid under en längre tid, vilket vi i viss mån kan tillmötesgå.

I synnerhet från termin två och framåt fungerar det bra att läsa utbildningen på deltid. Däremot håller vi hårt på att utbildningen ska vara campusförlagd. Vi tror att det är just i mötet med andra, studenter såväl som lärare, som det viktigaste lärandet sker.

Under det första året hos oss läser studenterna två översättningskurser, två svenskkurser (Svensk stilistisk och språkfärdighet och Genrekunskap och textanalys) och en kurs i översättningsteori där teori och praktik blandas. Schemat för dessa kurser är koncentrerat till tisdagar, onsdagar och torsdagar för att underlätta för studenterna.

Det första året avslutas med ett magisterarbete, som är ett längre självständigt arbete där studenterna själva får välja en källtext att översätta och analysera. Magisterarbetenas källtexter har genom åren varit av mycket varierande slag, allt från skönlitteratur till olika typer av bruksprosa inom en mängd olika områden, som till exempel film, reklam, bistånd, EU, matlagning, stickning, yoga, sport, filosofi, astronomi och turism.

Om man väljer att läsa ett andra år hos oss lägger man till ytterligare ett källspråk. Många väljer danska, men om man har akademiska poäng eller klarar översättningsprovet kan man också välja något av de andra källspråken, förutsatt att språket ges den terminen. Utöver ett andra källspråk läser man en kurs i översättningsvetenskap där även terminologi ingår.

Den sista terminen ägnas åt en längre översättning samt åt masterarbetet. Den långa översättningen kan med fördel göras som ett autentiskt översättningsuppdrag eller inriktas mot ett fackområde som man vill specialisera sig inom. Studenterna får möjlighet att diskutera sitt ämne med handledarna och testa sina idéer i en vetenskaplig rapport innan de påbörjar masterarbetet.

Även masterarbetena kan ha mycket olika inriktning. Vi har haft studenter som skrivit om lokalisering av dataspel, översättning av dialekter, sociolekter eller ordlekar, undertextning, nyöversättning, maskinöversättning, översättning av fantasynamn och kontrastiva skillnader mellan språkpar, för att bara nämna några ämnen. Studenternas uppsatser finns här.

En av våra kurser, Översättning från danska (halvfart 15 hp), ges också som fristående kurs öppen för alla sökande. Kursen inleds med en snabbkurs i danska för svensktalande. Därefter får studenterna öva på att översätta texter i olika genrer från danska till svenska. I samband med textgenomgångarna diskuteras lexikala, morfologiska, syntaktiska och stilistiska skillnader mellan språken. Nytt från höstterminen 2019 är att man inte behöver ha någon formell översättarutbildning för att gå kursen. Det räcker med en kandidatexamen med vilken inriktning som helst, Engelska 6 och Svenska 3 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper, samt minst 60 hp i svenska, lingvistik eller i ett annat språk. Kursen ges av en dansk och en svensk universitetslärare med lång erfarenhet av att undervisa i översättning mellan danska och svenska. Se kursens hemsida.

Hösten 2019 ges utbildningen med antagning i källspråken engelska, franska, kinesiska och spanska. Kursstarten 2020 planeras källspråken engelska, ryska och tyska. Mer information finns här.

Några röster om Lunds Översättarutbildning

 

Lisa Holm, professor och lärare i svenska på programmet sedan 15 år:
– En viktig kunskap för blivande översättare är en grundmurad förståelse för vad text är och för hur stor variation det finns i textvärlden. Eftersom textvärlden är ständigt föränderlig behöver man redskap för att analysera text. Det räcker inte bara med att ”vara bra på språk”.

Henrik Henriksson, lektor och lärare i tyska och översättningsteori på programmet sedan 15 år:
I översättningskurserna är det viktigt att studenterna uppnår en kontrastiv medvetenhet och får träning i att hantera olika textgenrer med olika målgrupper. De mer översättningsteoretiskt inriktade kurserna har till stor del som mål att få studenterna att reflektera över den egna översättningsprocessen.

Kerstin Brodelius, före detta student:
Jag sökte till Lunds Översättarutbildning för att jag ville lämna mitt ingenjörsjobb och satsa på något jag verkligen brinner för. Jag hoppas kunna arbeta vidare i många år som översättare och då kombinera mitt tekniska kunnande med min nyförvärvade översättarkompetens. Utbildningen motsvarade verkligen mina förväntningar! Balansen mellan akademiska studier i översättningsvetenskap och träning i själva hantverket är perfekt.

Maria Warnefors, student på programmet:
– Jag har länge drömt om att få kombinera mina två stora intressen – naturvetenskap och språk – och letade därför efter en gedigen översättarutbildning som kunde komplettera min tidigare erfarenhet som biolog. Lunds Översättarutbildning har faktiskt överträffat mina förväntningar. Lärarna har hämtats både från universitetet och arbetslivet och har genomgående varit otroligt kunniga och engagerade. Jag upplever att jag har utvecklats mycket under programmets gång, och det allra bästa är att det bara blir roligare och roligare att översätta.