SFÖ-konferens

Årsmöte 2019

19 apr, 2019

Föreningen har gått med vinst och förbättrat läget på kistbotten.

Styrelsen på SFÖ lyssnar på verksamhetschefen Victoria Amanius redogörelse under årsmötet. Styrelsen på SFÖ lyssnar på verksamhetschefen Victoria Amanius redogörelse under årsmötet. / Foto: Björn Olofsson.

Årsmötet var beslutsmässigt trots det relativt låga deltagarantalet i konferensen. Efter rutinpunkterna redovisade verksamhetschefen Victoria Amanius årsredovisningen och konstaterade att SFÖ har gått med betydande vinst (+ 66 tkr mot budgeterade – 95 tkr) och förbättrat läget på kistbotten. Det är i och för sig inte meningen att en ideell förening ska generera vinst, men med tanke på att vi har haft ett par förlustår är det bra. Orsaken till vinsten kan spåras till ett oväntat positivt ekonomiskt resultat från 2018 års konferens i Lund och hård ekonomisk styrning i alla arbetsgrupper. Se den utskickade verksamhetsberättelsen.

Diskussion om arvodering av medlemmar som gör insatser som att hålla föredrag för SFÖ. Detta sköter varje konferensgrupp i egen regi – normalt motsvaras ersättningen av traktamente och konferensavgift. Annars är grundprincipen att allt arbete utförs ideellt, men att insatser arvoderas om alternativet hade varit att köpa en kommersiell tjänst på stan.

Varför sjunker medlemsantalet? Den frågan har diskuterats i styrelsen och lyftes även på årsmötet. Många av SFÖ:s tidiga medlemmar närmar sig pensionsåldern, och trots ett gott inflöde av studentmedlemmar har det blivit svårare att intressera medelålders och yngre aktiva översättare för att bli medlemmar.

Frågan ställdes om Facköversättaren i pappersform är saknad, och så visade sig vara fallet. Realiteten är dock att kostnaden för tryck och distribution av en så stor tidning i pappersformat är orimlig med den budget vi har. Medlemsavgiften i SFÖ är låg i jämförelse med liknande organisationer, men upplevs ändå som betungande av många och den kan knappast höjas för att finansiera en papperstidning. Styrelsen har dock funderingar på att låta trycka en mindre pappersupplaga som större företag och bibliotek kan prenumerera på.

SFÖ 2.0, vad är det? Behöver föreningen förnyas? Hur ser vår värdegrund ut? Vad vill vi att SFÖ ska vara i framtiden? Styrelsen avser att bilda en framtidsgrupp av medlemmar som tidigare inte varit engagerade i arbetsgrupper och liknande, för att få bättre klarhet i hur medlemmarna vill att SFÖ ska utvecklas.

Många system och rutiner i administrationen av SFÖ har automatiserats i varierande grad, och det arbetet fortsätter. Tanken är att även vår webbplats ska involveras i den utvecklingen och att varje medlem ska få bättre möjligheter att styra sin egen information och beställda tjänster.

De flesta styrelsemedlemmarna har ett år kvar på sina mandat, men Sofia Malmgård och Elisabeth Lundberg-Karlsson lämnade nu styrelsen. Till ny ledamot valdes Gunbritt Geijer (Öst) för två år och Jörg Heinemann (Utland) omvaldes för två år.

David Ordoubadian hade motionerat om ett framtida namnbyte för Sveriges Facköversättarförening. Saken diskuterades, men många ansåg att frågan är för tidigt väckt med tanke på att en process för att knyta tolksidan närmare SFÖ pågår. Frågan om ett eventuellt namnbyte blir en av sakerna som ovannämnda framtidsgrupp får utreda. David valde att dra tillbaka motionen istället för att låta den gå till omröstning.

David Murphy hade motionerat om att SFÖ ska återinträda i FIT (Fédération Internationale des Traducteurs). Vid ett tidigare årsmöte fattades beslut att SFÖ skulle kvarstå i FIT, men senare avslutades medlemskapet genom styrelsebeslut av ekonomiska skäl (medlemsavgiften är 27 000 kr/år. Årsmötet beslutade att avslå motionen men att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om återinträde i FIT.

Styrelsens proposition om ändrad ordalydelse i stadgarnas §7 (se utskickade årsmöteshandlingar) bifölls av årsmötet och bekräftades av det extra föreningsmötet på söndagen.

SAMMA FÖRFATTARE +